آذربایجان تورکجه سی - تورکی آذربایجانی (12)

شناسهٔ خبر: 4038 -
بخش ترکی

آذربایجان تورکجه سی - تورکی آذربایجانی (12)

مصوت کوتاه:

برخلاف زبان های فارسی و عربی در زبان تورکی مصوت بلند وجود ندارد. به عنوان مثال 6 مصوت زبان فارسی هم بلند و هم کوتاه ادا می گردد اما اصوات 9 گانه تورکی فقط به صورت کوتاه ادا می گردند.

کلمه «دانا» را در نظر بگیرید! اگر آن را به معنی «داننده و آگاه» فارسی تلفظ می کنید یعنی اصوات را بلند تلفظ کردید اما اگر آن را به معنی «گاو نر» تورکی تلفظ کنید اصوات کوتاه تلفظ می شوند!

کلمه «سامان» را در نظر بگیرید! اگر آن را به معنی «آراستن و تمیزکردن» فارسی همچنین نام پسر تلفظ کردید یعنی اصوات را بلند کرده اید اما اگر آن را  «سامان» با اصوات کوتاه تلفظ کنید به معنی «کاه» در زبان تورکی است.

تمامی اصوات کلمات تورکی کوتاه هستند فقط در برخی کلمات دخیل و برخی از شعرها و آثار ادبی [به ناچار] این اصوات بلند تلفظ می شوند.

همانطور که می دانیم قواعد و قوانین موجود در زبانمان باعث تغییر تلفظ کلمات از سوی ما نسبت به سایر گویشوران می باشد. اصل فوق هم یکی از دلایل تلفظ متفاوت کلمات از سوی تورک ها می باشد.

به عنوان مثال تلفظ متفاوت کلماتی مانند بازار، بادام، صابون، تور و... توسط فارس زبان ها و تورک ها به این اصل نیز وابسته است.

آیین نگارش ده/دا:

به نظر شما تفاوت جمله های زیر چیست؟!

- کیتابدا وار.

- کیتاب دا وار.

در تورکی پسوند دا/2 دارای 2 معنی متفاوت است. یکی به مفهوم «در، در داخل، در پیش» و دیگری به مفهوم «هم، نیز» می باشد. برای تمایز این دو معنی در نوشتار بهتر است مفهوم اول به معنی «در، در داخل» را چسبیده به کلمه و مفهوم دوم به معنی «هم، نیز» را جدا از کلمه بنویسیم.

در جمله های فوق معنی جمله اول «در کتاب موجود است» و معنی جمله دوم «کتاب هم موجود است» می باشد.

- ماشیندا گلدی! (در داخل ماشین آمد!)

- ماشین دا گلدی! (ماشین هم آمد!)

- سنده اولان کؤینک منده یوخدور! (پیراهنی که در [تن]توست در [تن] من نیست!!)

- سن ده وارسان من ده وارام فراز دا وار! (تو هم هستی من هم هستم فراز هم هست!)

 

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها