تهدید مردم بخاطر چند مشت ریال!!

 جناب آقای فرماندار بعنوان یک شهروند از جنابعالی انتظار داریم واکنش یا اقدام یا حداقل پاسختان را در مواجهه با چنین مسائلی شاهد باشیم.

مدال برنز کشوری دانش آموز کاراته کای میانه ای

این مسابقات توسط انجمن گوجوکای کاراته ایران زیر نظر فدراسیون کاراته برگزار گردید. می باشد.